E-mail : pambhar.shailesh@yahoo.com

Narmada Canel Root

Tour-39        Rajkot – Dakor , Galteshwar , Pavagadh , Kevadiya Colony Sardar Sarovar Dam , Surpaneshwar Nilkanteshwar , Kabirvad , Kayavarohan , Baroda , Anand Dairy ,back to Rajkot

Tour-40        Rajkot – Pavagadh Ajwa , Funworld / Garden kayavarohan , kevadiya Colony ,Sardar Sarovar , Surpaneshwar Nilkanth ,  Kabirvad , Baroda , back to Rajkot

Tour-41        Rajkot -  Nilkanth , Kabirvad , Kevadiya Colony Sardar Sarova , Surpaneshwar ,Baroda Ajwa Funworld , Pavagadh , Anand Dairy , back to Rajkot

Tour-42        Rajkot – Tithal , Selvas , Daman , Kevadiya Colony Sardar Sarovar Dam , Surpaneshwar ,Dharmaj , Borsad , back to Rajkot

Tour-43        Rajkot – Tithal , Selvas , Daman , Nilkanteshwar , Kabirvad , Baroda , back to Rajot

Tour-44        Rajkot – Waghai , Saputara , Botanical Garden , Kevadiya Colony , Sardar Sarovar Dam , Surpaneshwar , Baroda , back to Rajkot

Translate »