E-mail : pambhar.shailesh@yahoo.com

North Gujarat Tour

Tour-24      Rajkot – Bahucharaji , Modhera , Unjha , Ambaji , Gabbar koteshwar , Tirupati natural park (visnagar) (adaljani vav) , Back to Rajkot
Tour-25      Rajkot – Bahucharaji , Modhera , Unjha , Ambaji , Gabbar koteshwar , Mahudi  , Gandhinagar, Akshardham or Indroda park , Mini Vaishnav devi , Back to Rajkot
Tour-26      Rajkot – Bahucharaji , Modhera , Unjha , Ambaji , Gabbar koteshwar , Swapanasrushti waterpark  , Amarnath dham , Adaljani vav , Back to Rajkot
Tour-27       Rajkot – Mahudi , Swapnasrushti waterpark , Amarnath dham , Akshar dham , Ahemdabad (Sabarmati ashram , Vikram sarabhai community hall , kakariya zoo) , Back to Rajkot
Tour-28       Rajkot – Narsarovar , Ahemdabad , Kakariya zoo , Science city , Gandhinagar , Indroda park , Akshardham , Adaljanivav , Mini Vaidhnav devi , Back to Rajkot

Translate »