E-mail : pambhar.shailesh@yahoo.com

One Day Tour


Tour-1         Rajkot – Mahudi, Indroda park, Science city, Back to Rajkot

Tour-2         Rajkot – Mahudi,  Amarnath dham, Akshardham, Indroda park, Adaljani  vav,
Mini  Vishnavdevi, Back to Rajkot

Tour-3         Rajkot – Mahudi, Tirupati, Natural park, Mini vaishnav devi, Back to Rajkot

Tour-4         Rajkot – Bahuchraji, Modhera, Tirupati natural park, Back to Rajkot

Tour-5         Rajkot – Narsarovar, Indroda park, Gandhinagar Akshardham, Back to Rajkot

Tour-6         Rajkot – Narsarovar, Science city, Back to Rajkot

Tour-7         Rajkot – Ahemdabad  (Snow world) and Science city, Back to Rajkot

Tour-8         Rajkot – Ahemdabad (Kakariya zoo), Vikram sarabhai center Science city, Back to Rajkot

Tour-9         Rajkot – Ahemdabad Vikram sarabhai Community center ishro, Kakariya zoo,Kakariya fun world, Back to Rajkot
Tour-10       Rajkot – Diu , Veraval , Somnath , Back to Rajkot

Tour-11       Rajkot – Veraval , Somnath , Bhalka tirth , Chorwad , Virpur , Back to Rajkot

Tour-12       Rajkot – Junagadh , Parb ni Vav , Virpur , Back to Rajkot

Tour-13       Rajkot – Sasan , Devaliya safari , Dhari , Khodiyar dam , Back to Rajkot

Tour-14       Rajkot – Tulsishyam , Diu , Back to Rajkot

Tour-15       Rajkot – Palitana , Hastagiri , Gautameshwar , Back to Rajkot

Tour-16       Rajkot – Palitana dam , Gopnath , Zanzmer , Back to Rajkot

Tour-17       Rajkot – Sarangpur , Kundan , Velavadar , Kaniyar Santuary , Back to Rajkot

Tour-18       Rajkot – Jamnagar (Pirotan isle) Back to Rajkot

Translate »