E-mail : pambhar.shailesh@yahoo.com

Saurashtra Root

Tour-35       Rajokt – Tulshishyam , Diu , Veraval , Somnath , Bhalka tirth , Sasan , Devaliya safari ,Junagadh , Parab vav , Virpur , back to Rajkot

Tour-36       Rajkot -  Dwarka , Bat Dwarka , Gopi talav , Nageshwar , Harsiddhi Mata , Porbandar ,Veraval , Somnath , Junagadh , Parab vav , Virpur , back to Rajkot

Tour-37       Rajkot -  Dwarka , Bat Dwarka , Gopi talav , Nageshwar , Harsiddhi Mata , Porbandar ,Veraval , Somnath , Bhalka tirth , Sasan , Devaliya safari , Parab vav , Virpur , back to Rajkot

Tour-38       Rajkot – Tulshishyam , Diu , Veraval , Somnath , Bhalka tirth , Sasan , Devaliya safari ,Junagadh , Parab vav , back to Rajkot

Translate »