E-mail : pambhar.shailesh@yahoo.com

South Gujarat Narmada Tour


Tour-29       Rajkot – Nilkantheshwar , Kabir world , Kevadiya colony , Sardar sarovar , Surpaneshwar , Gaddeswarup , Baroda , Dharmaj , back to Rajkot

Tour-30       Rajkot – Nilkantheshwar , Kabir world , Kevadiya colony , Sardar sarovar , Surpaneshwar , Gaddeswarup , Baroda, Anand dairy ,  back to Rajkot

Tour-31       Rajkot – Baroda , Ajwa fun world (fun world , garden) Kevadiya colony , Sardar sarovar , Surpaneshwar , Borsad , Dharmaj , back to Rajkot

Tour-32       Rajkot – Pavagadh , Ajwa fun world , Tajpur , Sardar sarovar , Kevadiya colony , Surpaneshwar , Gaddeshwarup ,  back to Rajkot

Tour-33       Rajkot – Baroda , Ajwa fun world , Garden , Tajpur , Pavagadh , Anand dairy , back to Rajkot

Tour-34       Rajkot – Dakor , Ajwa fun world , Pavagadh , Baroda , back to Rajkot

Translate »